تبلیغات
مقاله های آموزشی - تاریخچه الگوهای ارتباطات خانواده

با مطالعه ارتباطات خانواده، چفی و همکارانش (چفی، مک­لئود و واکمن[1]، 1970، مک­لئود هربرگ و پرایس[2]،1966، استون[3]و چفی، 1970، به نقل از کواستن، 2004، چفی و مک­لئود، 1972، چفی، مک­لئود و اتکین[4]،1971، مک­لئود و چفی، 1972، به نقل از کوئرنر و فیتزپاتریک،a 2002) با ابتکار خودنظریه­ی را مطرح کردند که بیان می­کرد الگوهای ارتباطات خانواده شیوه­هایی را منعکس می­کنند که به وسیله آنها خانواده واقعیت اجتماعی را تعبیر و تفسیر کرده، اعضایش را در آن تعبیر و تفسیر سهیم می­سازد. چفی و همکارانش (استون و چفی، 1970، به نقل از کواستن،2004؛ مک­لئود و چفی، 1972، به نقل از کوئرنر و مکی، 2004) بعدها استدلال کردند برای رسیدن به یک واقعیت مشترک در بین اعضای خانواده، یک راه مورد بحث قراردادن باورها و مفاهیم به منظور رسیدن به معنایی مشترک است. آنها این شیوه را «جهت­گیری مفهومی»[5] نامیدند.دانلود مقاله و پایان نامه

راه دیگر، روآوردن به والدین برای راهنمایی گرفتن است، که آن را «جهت­گیری اجتماعی»[6] نامیدند. برحسب ارتباطات خانواده، جهت­گیری مفهومی به وسیله بیان راحت عقاید و درگیری فعالانه در بحث و تبادل­نظر مشخص می­شد. در حالی که ویژگی جهت­گیری اجتماعی تلاش برای حفظ و نگهداری روابط همگون  و همساز[7] والد- فرزندی بود (مک­لئود و چفی، 1972، به نقل از کوئرنر و مکی، 2004).

خانواده­ای که در جهت­گیری اجتماعی نمره بالایی داشت، روابط همساز والد-فرزندی را در مورد عقاید ترجیح می­داد؛ در حالی که خانواده­ای که از جهت­گیری مفهومی زیادی برخوردار بود، عقاید موجود در رابطه را ترجیح می­داد. در خانواده­هایی که دارای گرایش مفهومی بودند، والدین به در نظر گرفتن همه جوانب یک مطلب قبل از اتخاذ یک جنبه و بیان عقیده فرد حتی اگر مغایر با عقاید دیگران باشد، تأکید داشتند. برعکس، در خانواده­های دارای گرایش اجتماعی، والدین تأکید داشتند که فرزندان آنها باید از تعارض و مغایرت با جمع اجتناب کنند؛ وقتی در بحثی با دیگران اختلاف­نظر دارند، تسلیم آنها شوند؛ به بزرگترها احترام بگذارند و به طورکلی جلوی مسایل بین فردی را بگیرند (استون و چفی، 1970، به نقل از کواستن، 2004).

چفی و همکارانش (چفی، مک­لئود و اتکین، 1971، به نقل از کواستن، 2004؛ مک­لئود و چفی، 1972، به نقل از کوئرنر و مکی، 2004) بر اساس ابعاد جهت­گیری مفهومی و
جهت­گیری اجتماعی، چهارنوع الگوی ارتباطات خانواده یا چهارنوع خانواده را معرفی کردند: خانواده توافق­کننده، خانواده کثرت­گرا، خانواده حفظ­کننده و خانواده به حال خود واگذارنده.

خانواده توافق­کننده، هم جهت­گیری مفهومی و هم جهت­گیری اجتماعی زیادی داشت. خانواده کثرت­گرا، جهت­گیری مفهومی زیادی داشت اما جهت­گیری اجتماعی آن کم بود.

خانواده حفظ­کننده، جهت­گیری مفهومی کمی داشت اما جهت­گیری اجتماعی آن زیاد بود. بالاخره، خانواده به حال خود واگذارنده ، هم­ جهت­گیری مفهومی کمی داشت و هم
جهت­گیری اجتماعی کمی (شکل 2-1).

 

جهت ­گیری مفهومی زیاد

جهت گیری مفهومی کم

توافق­کننده

حفظ­کننده

کثرت­گرا

به حال خود واگذارنده

 

جهت­گیری اجتماعی زیاد

جهت­گیری اجتماعی کم

 

                         

                           

              

                                  شکل شماره 2-1:  انواع چهارگانه الگوهای ارتباطات خانواده

 

چفی و همکارانش بر این باور بودند که این نوع­شناسی بیشتر مربوط به ساختار ارتباطات خانواده است تا محتوای آن. ابعاد جهت­گیری مفهومی و جهت­گیری اجتماعی و ابزار معروف الگوی ارتباطات خانواده[8] برای سالهای زیادی در دهه­های 1970 و 1980 مطالعه خانواده و تأثیرپذیری از رسانه­ها را تحت­الشعاع خود قرار داد (فیتز پاتریک، 2004).

ابعاد جهت­گیری مفهومی و جهت­گیری اجتماعی بعدها توسط دیوید ریچی توضیح داده شدند و دوباره روی آنها کار شد. ریچی، (1991، به نقل از فیتزپاتریک، 2004)

چندین یافته تحقیقاتی ناهمخوان با چهارچوبی که توسط مک­لئود و چفی (1972، به نقل از فیتزپاتریک، 2004) بیان شده بود، را متذکر شد و دوبعد زیربنایی این الگوها را به این منظور که ویژگیهای رفتاری خود را بهتر به دست آوردند، از نو نامگذاری کرد. از آنجا که جهت­گیری مفهومی بر اهمیت عقاید تأکید داشت، جهت­گیری گفت­وشنود نامیده شد تا توجه به بحث و تبادل­نظرباز و پذیرنده عقاید بین والدین و فرزندان را منعکس کرده باشد و از آنجا که جهت­گیری اجتماعی بر پیروی تأکید داشت، جهت­گیری همنوایی نامیده شد.

 علاوه بر نامگذاری مجدد این دو بعد زیربنایی، ریچی و فیتزپاتریک( 1990، به نقل از فیتز پاتریک، 2004)در ابزار الگوهای ارتباطات خانواده نیز با افزودن چندگویه برای افزایش، روایی و پایایی آن را تجدیدنظر کردند. این ابزار، ابزار تجدیدنظرشده الگوهای ارتباطات خانواده[9] خوانده شد. (فیتزپاتریک و ریچی، 1994؛ ریچی و فیتزپاتریک، 1990، به نقل از فیتز پاتریک، 2004).[1] -Wackman

[2] -Price

[3] -Stone

[4] -Atkin

[5] -Concept-orientation

[6] -Socio orientation

[7] -Harmonious

[8] -Family communication pattern

[9] -Revised Family communication pattern (RFCP)

نوشته شده در دوشنبه 12 شهریور 1397 ساعت 12:53 ب.ظ توسط : آموزش یار | دسته :
  • [ نظرات ]